При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване може да се възползвате от една от следните промоционални услуги:

  • Безплатно изготвяне на документи за регистрация на фирма;
  • Безплатна регистрация по ЗДДС (само за новорегистрирани фирми);
  • Безплатен едногодишен договор със служба трудова медицина (за фирми с нает персонал по трудови правоотношения);
Заплатените промоционалните услуги се приспадат от първите месечни възнаграждения по договора.

ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НА КАДИМЕКС ООД

I. АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Месечно възнаграждение

Клиенти с месечен брой документи За фирми в сферата на услугите За фирми с търговска дейност За фирми, развиващи производствена дейност
до 10, нерегистрирани по ЗДДС 95 лв. 100 лв. 130 лв.
от 11 до 25, нерегистрирани по ЗДДС 110 лв. 130 лв. 150 лв.
от 26 до 40, нерегистрирани по ЗДДС 130 лв. 150 лв. 180 лв.
от 41 до 70, нерегистрирани по ЗДДС 150 лв. 180 лв. 200 лв.
от 71 до 100, нерегистрирани по ЗДДС 180 лв. 210 лв. 230 лв.
над 100, нерегистрирани по ЗДДС по договаряне по договаряне по договаряне
до 10, регистрирани по ЗДДС 165 лв. 190 лв. 210 лв.
от 11 до 25, регистрирани по ЗДДС 180 лв. 210 лв. 240 лв.
от 26 до 40, регистрирани по ЗДДС 200 лв. 240 лв. 270 лв.
от 41 до 70, регистрирани по ЗДДС 230 лв. 270 лв. 300 лв.
от 71 до 100, регистрирани по ЗДДС 260 лв. 300 лв. 330 лв.
над 100, регистрирани по ЗДДС по договаряне по договаряне по договаряне

Цените са за фирми с една дейност и един обект. При повече от една дейност или обект цените се предоговарят. За доставки и придобивания на стоки и услуги с чуждестранни контрагенти (ВОП, ВОД, внос, износ и др.) месечното възнаграждение се увеличава в зависимост от вида, броя и сложността на международните сделки.

При наемане на персонал се добавят следните суми:

Брой персонал Увеличение на стандартната цена
1-4 души 60 лв.
5-10 души 120 лв.
над 10 души по договаряне

При водене на складова наличност на продукция, материали или стоки цената за услугата се определя от броя на артикулите в склада:

Брой артикули Увеличение на стандартната цена
до 10 50 лв.
11-30 80 лв.
31-60 140 лв.
над 51 по договаряне

При операции във валута (валутна каса, банкова сметка във валута, сделки с чуждестранни контрагенти и др.) се добавят следните стойности към цената:

Валута Увеличение на стандартната цена
1 бр. 20 % от цената за счетоводно обслужване
2 бр. 30 % от цената за счетоводно обслужване
Над 2 бр. по договаряне

Счетоводно отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи без превозни средства:

Дълготрайни активи Увеличение на стандартната цена
0-5 бр. 0 лв.
6-10 бр. 50 лв.
11-20 бр. 100 лв
Над 20 бр. по договаряне

За счетоводното отчитане на превозни средства – по договаряне в зависимост от броя и вида на ползване (за бизнес или лични цели).

Месечното времетраене на консултациите при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване се определя както следва:

Възнаграждение по договора за счетоводно обслужване Времетраене
0-200 лв. до 2 ч./месец
201-350 лв. до 3 ч./месец
351-500 лв. до 4 ч./месец
Над 500 лв. по договаряне

Възнаграждението на фирми регистрирани по ЗДДС с право на ползване на частичен данъчен кредит се предоговаря.

При регистрация по системата ИНТРАСТАТ се договаря допълнително месечно възнаграждение според броя на придобиванията/изпращанията на месец.

За изготвяне на справки към НСИ се добавя 30 лева към стандартната цена за всяка справка.

Еднократни такси за фирми с абонаментно счетоводно обслужване:

- междинни счетоводни отчети (Баланс, ОПР и ОПП) – 10% от месечното възнаграждение, но не по-малко от 50 лв.

- за издаване на удостоверение от държавните институции – 30 лв. без включените такси, за всеки отделен случай.

За вземане на документи от офиса на клиента – 40 лв. до 2 пъти месечно.

II. ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми без абонаментно обслужване (документите се предоставят най-късно до първи март на годината, следваща годината на счетоводно приключване):

Вид клиенти Цена на годишно приключване
Фирми с до 50 документа 300 лв.
Фирми от 51 до 100 документа 400 лв.
Фирми над 101 документа по договаряне

Еднократни такси за фирми без абонаментно счетоводно обслужване:

  • консултации - 50 лв./час.
  • попълване на данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ на физически лица – 40-100 лв.
  • регистрация по ЗДДС – 100 лв.
  • заявяване и получаване на формуляр А1 от НАП – по договаряне
  • изготвяне на документи за публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър – 40 лв.
  • възстановяване на ДДС от друга държава членка на Европейския съюз – по договаряне.

Забележки:
1. "Документ" е първичен счетоводен документ – фактура, кредитно/дебитно известие, митническа декларация, отчет за извършените продажби, протокол, касов ордер или дневно банково извлечение с до десет записа в него.
2. "Персонал" са лица, които се осигуряват по реда на КСО и ЗЗО или получават доход по извънтрудово правоотношение/от наем.
3. Счетоводни услуги Кадимекс ООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.

Посочените цени на нашите услуги са без начислен ДДС, определянето им е индивидуално, ценовата ни политика е гъвкава и отворена към клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Стараем се във финансовите отношения с нас да се чувстват еднакво комфортно както големите фирми, така и малките търговци и физически лица.
Всички права запазени. Кадимекс ООД 2010г.- 2024г.
оптимизация от Artos Web