При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване заплатената услуга за изготвяне на документи за регистриране на фирма се приспада от първите месечни възнаграждения по договора.

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - РЕГИСТРАЦИЯ:

Дружество с ограничена отговорност (ООД) е засега най-често предпочитаната юридическа форма за дружество. Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е разновидност на ООД, но с тази разлика, че капиталът се притежава само от едно лице. Всички съдружници (едноличния собственик) отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Капиталът на ООД се състои от вноските на съдружниците. Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма. Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници.

За да започнем процедурата по регистрация на ООД/ЕООД е необходимо да ни дадете следната информация:
1. Име на фирма, седалището, адреса на управление и основната дейност на дружеството;
2. Данните на съдружниците/ едноличния собственик по лична карта;
3. Трябва да си изберете управител, ако управителите са няколко трябва да знаете как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно;
4. Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците при ООД - кой какъв дял от капитала ще притежава;
5. Размерът на капитала, който ще внасяте.

ЦЕНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 125 /сто двадесет и пет/ лева

РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ДЗЗД):

За регистрацията на ДЗЗД са нужни поне две физически лица, които обединяват с договор своята дейност за постигане на една обща цел. Дружеството не се регистрира в Агенция по вписвания – Търговски регистър. Създаването му е бързо и лесно и не изисква внасяне на учредителен капитал.

За да започнем процедурата по регистрация на ДЗЗД е необходимо да ни дадете следната информация:
1. Данните на съдружниците и управителя по лична карта;
2. Трябва да сте избрали име на дружеството;
3. Седалището, адреса на управление и основния предмет на дейност на дружеството.

ЦЕНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 40 /четиридесет/ лева

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ:

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно (навършило 18 г.) физическо лице с местожителство на територията на Република България. Едноличният търговец не внася капитал, но отговаря за задълженията с цялото си имущество. Всяко физическото лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Едноличен търговец е юридическа форма, подходяща за облагане с патентен данък за доходи от дейности посочени в ЗМДТ при условие, че Едноличния търговец не е регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон и оборотът му за предходната година не превишава 50 000 лв.

За да започнем процедурата по регистрация на ET е необходимо да ни дадете следната информация:
1. Данните на търговеца по лична карта;
2. Трябва да сте избрали име на едноличния търговец, като към него съгласно разпоредбите на Търговския закон има задължителна добавка от първото и второто или първото и третото име на лицето, което регистрира едноличния търговец;
3. Седалището, адреса на управление и основния предмет на дейност на едноличния търговец.

ЦЕНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 60 /шестдесет/ лева

/ЕДНОЛИЧНО/ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - РЕГИСТРАЦИЯ:

Акционерното дружество е с корпоративна структура - в него членуват акционери, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица (местни или чуждестранни), а също държавата и общините. Капиталът на дружеството е разделен на акции. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участвува с посочената в нея номинална стойност в капитала. Минималната стойност на капитала е 50 000 лева, но за извършване на банкова, застрахователна дейност или дейност по доброволно здравно осигуряване, минималният размер на капитала се определя с отделен закон. Акционерното дружество има редица предимства пред другите видове дружества. То предполага събиране и натрупване на огромен капитал и е форма за инвестиране на парични средства от акционерите с цел получаване на дивиденти. Акционерите не са ангажирани с управлението и не отговарят с личното си имущество за задълженията на дружеството.

За да започнем процедурата по регистрация на АД/ЕАД е необходимо да ни дадете следната информация:
1. Име на фирма, седалището, адреса на управление и основната дейност на дружеството;
2. Данните на учредителите/ едноличния собственик;
3. Избор на съвет на директорите (при едностепенна система на управление) или на управителния съвет (при двустепенна система на управление);
4. Броя и номиналната стойност на акциите, както и начина на разпределяне между акционерите;
5. Размерът на капитала, който ще внасяте.

ЦЕНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ПО ДОГОВАРЯНЕ

Промяна в обстоятелства на фирма
Кадимекс ООД извършва професионални услуги по регистрация на промяна в обстоятелствата на регистрирана фирма - промяна на седалище и адрес на управление, промяна на име на фирма, смяна на управители и съдружници, включване на нови съдружници, промяна в начина на управление и представителство на фирмата, изменение на основния капитал на фирмата, прехвърляне на търговски предприятия, преобразуване на предприятия, промяна в дейността на фирмата и др.

Цените на посочените услуги са без начислен ДДС.

Всички права запазени. Кадимекс ООД 2010г.- 2023г.
оптимизация от Artos Web