КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ВАС

Услугите, които ние предлагаме са: регистрация на фирми, абонаментно счетоводно обслужване, регистрации по ЗДДС, изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, Интрастат декларации, документи свързани с осигуряването и трудовите правоотношения, годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишни данъчни декларации, публикуване на ГФО, одиторски услуги, консултации в областта на счетоводството и данъците, правно консултиране, данъчна защита, изготвяне на възражения и жалби, изготвяне на договори, съдействие при сключване на търговски сделки, консултиране на чуждестранни инвеститори при започване на бизнес в България, застрахователни услуги, изготвяне на бизнес планове и анализи, разработване и управление на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС, внедряване на системи за управление на качеството и др.Всички права запазени. Кадимекс ООД 2010г.- 2024г.
оптимизация от Artos Web